• Styret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi
  • Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet etter innspill fra underavdelinger.
  • Alle innkjøp skal godkjennes av styret.
  • Alle betalte fakturaer skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og styreleder.
  • Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene.

Regnskap
Klubben skal føre et regnskap der hver gruppe er en avdeling i regnskapet, dette i henhold til regnskapsloven.

Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette penger som tilhører klubben medlemmer inn på personlige kontoer.

Når en reiser med en gruppe kan det betales ut forskudd til gruppeleder, han skal da levere inn reiseoppgjør og kvitteringer for brukte penger.

En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut.

Medlemskontingent/Treningsavgift
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i HTKs lov.§4. Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem.

Gjeldende medlemskontingent og Treningsavgift annonseres på HTKs hjemmeside etter Årsmøtets beslutning om satser for kommende år. 

Rutine for innkreving av medlems og treningsavgift

  • Faktura sendes ut innen utgangen på desember måned med forfall: 10. januar
  • Første purring 14 dager etter forfall.
  • Medlemmer som skylder kontingent pr. 31.12 strykes som medlemmer
  • Betalt medlemskap er en forutsetning for å være med på organiserte treninger 

Reklame/sponsoravtaler
Alle sponsoravtaler skal godkjennes av styret