Styret bestemmer honorarsatser til trenere og andre bidragsytere i klubben etter individuelle avtaler og innenfor gjeldende lover.  

Kompensasjonsmodell HTK hovedstyre


Å sitte i styret til HTK innebærer at man har genuin interesse for HTK. Styrearbeidet kan være både tid- og energikrevende, og da må man være motivert før man tar på seg oppgaven.

Normalt er ikke et styre aktiv i det daglige arbeidet, men så lenge HTK ikke har ansatt en daglig leder som kan utfører oppgaver i tråd med klubbens strategi og planer, tilfaller arbeidsmengden på dagens HTK styre.

Med bakgrunn i arbeidsmengde og det rettslige ansvaret et styremedlemskap medfører, kompenseres styremedlemmene etter den tid og innsats som nedlegges i HTK etter følgende modell:

Det avsettes en årlig sum vedtatt av årsmøtet som fordeles styremedlemmene etter antall timer jobbet med styrearbeid (unntatt styremøter) i perioden mellom årsmøter. Timer føres pr måned i avtalt timeliste. Antall timer totalt jobbet i styret deles på antall kroner avsatt, og utgjør dermed en timepris. Timer som er jobbet multipliseres med timepris. Utbetaling skjer en gang i året