Invitasjon – Årsmøte 2017

Kjære medlem!

Du er herved invitert til årsmøte 2017 i Haugesund Triathlon Klubb.

Årsmøtet er HTKs høyeste myndighet. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst én måned, og ikke skylde kontingent.

Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt. Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det.

Dato: onsdag 22.03 kl.1800 Sted: Sjøfartsdirekoratet

Agenda:

Godkjenne de stemmeberettigede.
Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Behandle HTKs årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.
Behandle HTKs regnskap i revidert stand.
Behandle innkomne forslag og saker*
Fastsette medlemskontingent, og treningsavgift,
Vedta HTKs budsjett.
Behandle HTKs organisasjonsplan og den nye Lovnormen for Idrettslag
Valg 2017**
Nestleder
Styremedlemmer og varamedlem
Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
To revisorer.
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

I tillegg blir det premiering HTK Knirken Cup 2016 og Frivillighetskonkurransen
* Kandidater sendes snarest til ivar@iconofnorway.no
** Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret, innen 8.mars

Fullstendig saksliste og nødvendige saksdokumenter gjøres tilgjengelig senest 15.mars

Styret i HTK vil oppfordre flest mulig av medlemmene å stille.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i HTK