Fra HTK årsmøte 2012

Kjære medlem! Du er herved invitert til årsmøte i Haugesund Triathlon Klubb

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøtet er HTK’s høyeste myndighet. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst én måned, og ikke skylde kontingent.

Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt. Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det.

Dato: onsdag 26.3 kl.1800 i kantinen til Haugesund Sparebank

Foreløpig saksliste:

1. Godkjenne stemmeberettigede

2. Godkjenne innkalling og saksliste

3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Årsmeldinger 2013

5. Regnskap 2013

6. Budsjett for 2014

7. Fastsette medlemskontingent 2015

6. Valg av Styre, Arrangementskomité, Sosialkomité, Ungdomskomité og Valgkomité*

7. Innkomne forslag** (herunder forslag om endringer i Vedtekter og Organisasjonsplan)

8. Premiering HTK Knirken Cup 2013 og Frivillighetskonkurransen

 

* Ref. tidligere mail. Kandidater sendes snarest til ivar@iconofnorway.no

** Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret, innen 12.mars

Styret i HTK vil oppfordre flest mulig av medlemmene å stille. Endelig saksliste og dokumenter sendes ut senest en uke før årsmøtet.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen Styret i HTK