Kjære medlem av Haugesund Triathlon Klubb!

Det er snart tid for klubbens andre årsmøte og du er herved invitert.

Årsmøtet er HTK’s høyeste myndighet. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst én måned, og ikke skylde kontingent. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt. Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendringer i «Lovnorm for HTK» som ikke er oppført på sakslisten senest én uke før årsmøtet.

Dato: torsdag 18.4 kl.1800 i kantinen til Haugesund Sparebank

Foreløpig saksliste:
1. Godkjenne stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling og saksliste
3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Årsmelding 2012
5. Regnskap 2012
6. Budsjett for 2013
7. Fastsette medlemskontingent 2014
6. Valg av Styre, Arrangementskomité, Sosialkomité, Ungdomskomité og Valgkomité*
7. Innkomne forslag**

* Ref. tidligere mail. Kandidater sendes snarest til ivar@iconofnorway.no
** Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret, innen 3 april.

Styret i HTK vil oppfordre flest mulig av medlemmene å stille. Endelig saksliste og dokumenter sendes ut senest en uke før årsmøtet.

Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Styret i HTK